Examen llatí i 22 de maig


1. La domus romana.Parts:
- Vestibulum
- Taberna (Tenda)
- Atrium
- Impluvium
- Compluvium
- Tablinum (despatx)
- Triclinum (menjador)
- Peristylum (pati ajardinar amb columnes)
- Cubicula (habitacions en general)
- Culina (cuina)

2. Pronoms demostratius, anafòric, identitat, emfàtic
hic, haec, hoc
iste, ista, istud
ille, illa, illud

is, ea, id (anafòric)
idem, eadem, idem (identitat)
ipse, ipsa, ipsum (emfàtic)

3. Pronom relatiu: qui, quae, quod


4. La veu passiva. Conjugar els temps imperfets (indicatiu: present, imperfet i futur/ subjuntiu: present, imperfet)

5. Derivats: pàgina 82, 91

6. Llatinismes: pàgines 83, 92

7. Frases: oracions adjectives de relatiu,  veu passiva (complement agent), verbs deponents, i tot allò que hem vist fins ara.