CONSELLS PER A FER UNA BONA SEL·LECTIVITAT


CONSELLS PER A FER UNA BONA SEL·LECTIVITAT

1. PREPARACIÓ: seguir un procés d'aprenentatge actiu i programat, ajustat també al tipus d'examen-test, escrit, pràctic, etc.-. Dedicar el dia d'abans a repassar, reforçar i afiançar.   
2. AUTOAVALUACIÓ: disenyar, buscar i realitzar exercicis molt similars al que es realitzarà en les PAU, tot ajustant el temps, revisant les respostes i aprenent dels errors.

3. CONVICCIÓ: creure en la nostra pròpia capacitat; valorar els nostres coneixements i la preparació que hem tingut; confiar en la nostra competència per a realitzar la prova adequadament..
4. NERVIS: heu d'arribar descansats, amb temps suficients, amb el material necessari; abans de començar, intenteu no repassar, ni parlar de l'examen i eviteu contagiar-se el nerviosisme.

 
5. TEMPS: conéixer, distribuir i controlar el temps disponible per a realitzar tota la prova, i per a respondre a cada pregunta. Llegir, planificar, escriure, revisar.
6. AUTOCONTROL: centrar-se en pensaments positius; si ens quedem en blanc la tranquil·litat ens ajudarà a recordar; podem passar a la pregunta següent i reprendre la que hem deixat després.

 

7. PRECISIÓ: seguir les instruccions, llegir atentament els enunciats i la informació que ens proporcionen. Conéixer el valor de cada pregunta i el sistema de puntuació.
8. RESPOSTES: ajustar-se a allò que demanen. Resumeix, defineix, esquematitza, compara, desenvolupa… si és possible, no deixeu qüestions en blanc, responeu almenys amb alguna idea, un esquema.
9. PRESENTACIÓ: tingueu cura del contingut, estructura, rigor, la forma, cal·ligrafia, ortografia, gramàtica- i la presentació; faciliteu la correcció a l'examinador.
10. REVISIÓ: rellegiu, reviseu i repasseu tot el contingut abans d'entregar-lo. Confirmeu que ho he contestat correctament. Si és possible, aneu a la revisió posterior de l'examen per aprendre. Els exercicis d'avaluació són un repte, una oportunitat d'aprenentatge. Són una ocasió per a demostrar que s'han adquirit, assimilat i interioritzat una sèrie de coneixements que probablement haurem d'aplicar després en entorns reals.
Sigua quin sigua el resultat d'un examen convé recordar que la nota no és una mesura de la vàlua personal. És el fruit de l'acompliment en un moment puntual, producte no només dels coneixements i aptituds, sinó també de l'esforç i nivell de preparació, del grau d'autocontrol i de la manera en què s'ha realitzat eficaçment aquesta prova concreta.